Pogosta vprašanja


Ali mora biti eden od lastnikov zaposlen v podjetju in priložiti M1 obrazce kot dokazilo o zaposlitvi?
Da. Vsebina vloge pod zadnjo točko zahteva M1 obrazec, kot dokazilo zaposlitve. Vsaj eden od zaposlenih mora biti tudi ustanovitelj podjetja.
Eno zaposlitev namreč zahteva že sama shema, kot pogoj za pridobitev sredstev, še bolj pa je namen tega pogoja izkazana resnost ter zavezanost podjetnikov k uresničitvi poslovne ideje. Resnega globalnega podjetja se ne da zgraditi ob prostem času.


Koliko časa velja pogodba o konvertibilnem posojilu?
Pogodba o konvertibilnem posojilu velja celotno obdobje vse do izhoda Sklada, se pravi ali vračila posojila ali odprodaje deleža, če pride do konverzije.

 
Kaj je smisel konvertibilnega posojila?
Konvertibilno posojilo je namenjeno podjetjem, ki imajo cilj hitre rasti na globalnem trgu in zbrati dodatne tranše kapitala.
Ker je težko vrednotiti podjetje pred »product-market fit-om«, je vrednotenje vezano na novo rundo investicije. Prav tako je postopkovno bistveno bolj enostavno konvertibilno posojilo, kot lastniški vstop, saj ni potrebna skupščina družbenikov, notar ipd.
 

Kako poteka konverzija, če pride do nove investicijske runde?
Sklad konvertira glavnico z nateklimi obresti po vrednotenju novega investitorja, s 15% diskontom (popustom na vrednotenje). Tovrstna konverzija je opredeljena v členih 3.7. in 3.8. osnutka pogodbe.
Če npr. novi investitor po približno dveh letih od podpisa konvertibilnega posojila vloži 200.000 EUR pri vrednotenju podjetja (pre-money) 1.000.000 EUR, kar pomeni post-money vrednotenje 1.200.000 EUR, Sklad glavnico z nateklimi obrestmi konvertira pri vrednotenju 1.020.000 EUR (z že upoštevanim diskontom). Torej v tem scenariju bi Sklad pridobil s konverzijo okoli 8,8% delež (90.000 EUR / 1.020.000 EUR), zasebni investitor pa okoli 16,5% delež (200.000 EUR / 1.200.000 EUR).

 
Ali je Sklad obvezan konvertirati, če pride do nove investicijske runde?
Sklad ni obvezan konvertirati, vendar če podjetje zbere novo investicijsko rundo več kot 200.000 EUR in Sklad ne konvertira, kasneje nima možnosti in pravice konvertirati po EBITDA formuli, lahko zgolj zahteva vračilo posojila.
Če bi novi investitor zahteval konverzijo posojila in se ne strinjal z vračilom posojila (zaradi likvidnosti podjetja ali podobnih utemeljenih razlogov), bo Sklad izvedel konverzijo posojila.

 
Kaj se zgodi, če ne pride do nove investicijske runde?
Če ne pride do nove investicijske runde je primarni namen konvertibilnega posojila, da družba Skladu vrne posojeni denar. V redkih primerih, ko bi podjetje poslovalo solidno, tako Sklad kot družbeniki pa bi videli konverzijo v delež po EBITDA formuli bolj smiselno, kot vračilo posojila, bi Sklad izvedel konverzijo v lastniški delež. Podjetniki lahko zavrnejo konverzijo Sklada v tem primeru, vendar morajo poleg glavnice plačati še pogodbeno kazen.
Ne glede na to Sklad lahko še vedno izvede konverzijo, če podjetje ni zmožno vračati oziroma vrniti posojila.

  
Zakaj so potrebna soglasja za upravljanje družbe?
Namen soglasij je zaščita premoženja podjetja. Kot omenjeno gre pri investiciji oziroma konvertibilnem posojilu za povratna in ne nepovratna sredstva s strani države. Vsako zmanjšanje vrednosti podjetja, ali z dodatnimi zadolžitvami, ali z odprodajo premoženja in podobnimi poslovnimi odločitvami, močno poveča tveganje investicije Sklada. Namen soglasij je torej zaščita investicije Sklada skupaj z zaščito vrednosti družbe.
Sklad se pri tem zavezuje, da bo pri soglasjih konstruktiven in ne bo oviral poslovanja družbe. Z novo investicijsko rundo se soglasja lahko prenesejo tudi na novega investitorja ali se z uspešnim poslovanjem družbe spremenijo in omejijo.

 
Ali se lahko prijavim na razpis, če nimam podjetja in podatkov o stroških glede potrebnega vloženega kapitala (SK75)?
Ob oddaji vloge je potrebno imeti ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (podjetje mora biti ustanovljeno že pred prijavo v primeru sodelovanja v predselekcijkem postopku).

 
Ali se lahko prijavim na razpis, če podjetje nima svojega izdelka, saj je bilo ustanovljeno z namenom so-lastništva start-up podjetja v tujini (SK75)?
Načeloma ne. Zahtevane so »čiste zgodbe«, kjer je podjetje lastnik intelektualne lastnike, podjetniki so soustanovitelji in se nameravajo 100% posvetiti razvoju podjetja, kar dokazujejo z (bodočo) zaposlitvijo, odsotnosti ostalih aktivnosti ipd.

 
Kakšni so pogoji konvertibilnega posojila (obrestna mera, zavarovanja, itd.) (SK75)?
Navedeno v osnutku pogodbe o konvertibilnem posojilu.
Posojilo (oziroma posamezne tranše konvertibilnega posojila) se obrestuje po nominalni fiksni obrestni meri v višini 5% letno, ki je nespremenljiva v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe. Za posojilo Sklad izračunava obresti po linearni metodi, kjer se upošteva 360 dni za leto in dejansko število dni v mesecu. Obračunsko obdobje traja en mesec, pri čemer se prvo obračunsko obdobje začne na dan prvega koriščenja kredita in konča zadnji dan v tem mesecu. Naslednja obračunska obdobja so enaka koledarskemu mesecu s tem, da se zadnje obračunsko obdobje konča na dan zapadlosti kredita. V obdobju od črpanja posojila do skrajnega roka za konverzijo posojila, to je do 31. 12. 2019, se obračunane obresti pripisujejo glavnici posojila. Zavarovanje je možnost konverzije posojila v lastniški delež, drugega zavarovanja ni.

 
Kako se postopa v primeru, ko je posel podjetja dobičkonosen in želi podjetje povrniti posojilo, Sklad pa želi izvesti konverzijo? Kaj sledi oz. kdo ima v svojem interesu večjo veljavo (SK75)?
Konverzija se izvede zgolj, če se z njo strinjajo tako družbeniki, kot tudi Sklad ali če podjetje ni možno vrniti posojila in se Sklad odloči za konverzijo.


Vsebinska predloga za predstavitev Za pripravo predstavitve uporabite pripravljeno vsebinsko predlogo (kliknite tukaj). Predstavitev nato v .pdf obliki pripnite v spletni obrazec. Pazite na maksimalno dovoljeno velikost datoteke, ki je 15 MB. Predstavitev je OBVEZNI del prijavnega obrazca. Brez predstavitve oddaja prijavnega obrazca ni mogoča. 


V kolikor želite kakšno dodatno pojasnilo nam pišite na faq@startup.si ali nas obiščite na roadshow dogodku.
 

PRIJAVA V PREDSELEKCIJO

 


   


Ne zamudite novosti na startup sceni!

Prijavite se na naše e-novice in obveščali vas bomo o vseh aktualnih dogodkih, novicah, dosežkih in razpisih.